7061 sayılı Kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Değişikliklerin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

23 Aralık 2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9)” ile değişiklikler hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

Söz konusu Tebliğ aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

  • Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları,
  • Tahsil edilen amme alacaklarından yapılacak reddiyat sebebiyle mahsuplar,
  • İhtiyati hacze itiraz, İhtiyati haczin kaldırılması, Ödeme emri, Ödeme emrine itiraz, Mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanan 7 günlük sürenin 15 güne çıkarılması
  • İhtiyati haciz işlemleri ile ilgili dava süreçleri

hususlarında açıklamalar yer almaktadır.