2018 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Tespit Edildi

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 56 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde, aşağıda belirtilen tabloda değerli kağıtların 01.01.2018 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacağı belirtilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi            Tutar TL
1-Noter kağıtları :
a)      Noter kağıdı 11,00
b)      Beyanname 11,00
c)      Protesto, vekaletname, re’sen senet 22,00
2-Pasaportlar 108,00
3-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 72,00
4-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00
5-Aile cüzdanları 98,50
6-Sürücü belgeleri 134,00
7-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134,00
8-Motorlu araç tescil belgesi 120,00
9-İş makinesi tescil belgesi 100,00
10-Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 6,50
11-Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 10,00
12-Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 72,00
13-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 72,00