2020 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı, 27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Asgari ücret tespit komisyonu kararı 

Söz konusu karar ile 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret tutarının 2.943,00 TL tutarında tespit edildiği belirtilmiştir.

Bu karara göre, 2020 yılı için Devamını Oku “2020 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları”

2018 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Tespit Edildi

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 56 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde, aşağıda belirtilen tabloda değerli kağıtların 01.01.2018 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacağı belirtilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi            Tutar TL
1-Noter kağıtları :
a)      Noter kağıdı 11,00
b)      Beyanname 11,00
c)      Protesto, vekaletname, re’sen senet 22,00
2-Pasaportlar 108,00
3-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 72,00
4-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00
5-Aile cüzdanları 98,50
6-Sürücü belgeleri 134,00
7-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134,00
8-Motorlu araç tescil belgesi 120,00
9-İş makinesi tescil belgesi 100,00
10-Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 6,50
11-Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 10,00
12-Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 72,00
13-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 72,00

2018 Yılında Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ve Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

Maliye Bakanlığı tarafından  yayınlanan 302 seri no.lu Gelir  Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2018 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

2018 takvim yılında uygulanacak had ve tutarlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Devamını Oku “2018 Yılında Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ve Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar”

7061 sayılı Kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Değişikliklerin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

23 Aralık 2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9)” ile değişiklikler hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

Söz konusu Tebliğ aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

  • Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları,
  • Tahsil edilen amme alacaklarından yapılacak reddiyat sebebiyle mahsuplar,
  • İhtiyati hacze itiraz, İhtiyati haczin kaldırılması, Ödeme emri, Ödeme emrine itiraz, Mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanan 7 günlük sürenin 15 güne çıkarılması
  • İhtiyati haciz işlemleri ile ilgili dava süreçleri

hususlarında açıklamalar yer almaktadır.

 

7061 sayılı ”Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”daki, Kurumlar Vergisi Kanununa İlişkin Düzenlemelerle İlgili Tebliğ Yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan 14 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile, 7061 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir.

a) Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden %22 oranında kurumlar vergisi alınacaktır. Ayrıca, söz konusu dönemlerde kurumlar vergisi mükelleflerince, anılan vergilendirme dönemlerinin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre %22 oranında geçici vergi ödenecektir. Devamını Oku “7061 sayılı ”Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”daki, Kurumlar Vergisi Kanununa İlişkin Düzenlemelerle İlgili Tebliğ Yayınlandı.”

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayınlandı.

Resmi Gazetede yayınlanan 301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Düzenlemeyle, vergiye uyumlu mükelleflerden belirlenen şartları taşıyanlara yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödemeleri gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirerek ödemeleri sağlanmıştır. Devamını Oku “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayınlandı.”

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Çalışmaları Devam Ediyor

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesine İlişkin İlk stratejik toplantı gerçekleşti.

2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesine ilişkin oluşturulan Proje Yönlendirme Kurulu Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Kaya başkanlığında ilk stratejik toplantısını gerçekleştirdi. Kurulun toplantısı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı müsteşarları, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu başkanları ile Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla yapıldı.

Devamını Oku “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Çalışmaları Devam Ediyor”

İngiliz Modeliyle KDV’de Tek Oran Olacak

Maliye Bakanlığı KDV modelini netleştiriyor. Ağırlık kazanan İngiliz modeli hayata geçerse, tek KDV oranı olacak. Uygulama, mükelleflere finansal yük getirmeyecek.

Maliye Bakanlığı’nın mercek altına aldığı KDV Kanunu’nda İngiltere modelinde karar kılınırsa, bugün uygulanan 3 değişik oranlı KDV kalkacak, tek oranlı KDV sistemi getirilecek. Devamını Oku “İngiliz Modeliyle KDV’de Tek Oran Olacak”