Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayınlandı.

Resmi Gazetede yayınlanan 301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Düzenlemeyle, vergiye uyumlu mükelleflerden belirlenen şartları taşıyanlara yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödemeleri gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirerek ödemeleri sağlanmıştır.

1. Vergi İndiriminden Yararlanacak Olan Mükellefler

a) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,

b) Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilirler.

2. Vergi İndiriminden Yararlanma Koşulları

Vergi indiriminden yararlanabilmek için ;

a) Beyannamelerin zamanında verilmesi, tahakkuk eden vergilerin ödenmesi gerekmektedir.
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son iki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken gelir veya kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar gibi tüm vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması gerekmektedir.
Yasal süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, yasal süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel değildir.

b) İlgili dönemlere ilişkin olarak beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmektedir.
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmektedir.

Söz konusu dönemlere ilişkin olarak ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatların indirimin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken süreden önce kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması halinde vergi indiriminden yararlanılması mümkündür. Yapılan tarhiyatların kısmen ortadan kaldırılması durumunda indirimden yararlanılması mümkün değildir.

c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları
dahil) 1.000 Türk Lirasının üzerinde vadesi geçmiş borç bulunmaması gerekmektedir.
Borç tutarının hesabında Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi
beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergi asılları ile vergi cezalarının (vergi ziyaı cezası, usulsüzlük
ve özel usulsüzlük cezaları) toplamı dikkate alınmaktadır.

3. Vergi İndirimi Uygulaması

a) Yukarıda açıklanan koşulları sağlayan mükellefler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri
üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin % 5’i oranında vergi indirimi tutarını
hesaplayacaktır. Bu tutar, 1 milyon liradan fazla olamayacaktır.

b) Hesaplanan vergi indirimi tutarı, bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken gelir veya
kurumlar vergisinden indirilecektir.

c) Vergi indirimi tutarının ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde kalan tutar, yıllık gelir
veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin
beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir.

d) Bu süre içerisinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.
Vergi indirimi uygulaması, 01.01.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir veya
kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.