2018 Yılında Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ve Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

Maliye Bakanlığı tarafından  yayınlanan 302 seri no.lu Gelir  Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2018 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

2018 takvim yılında uygulanacak had ve tutarlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1.Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 21’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2018 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 4.400 TL olarak tespit edilmiştir.

2.Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16.00 TL olarak tespit edilmiştir.

3.Engellilik İndirimi Tutarlar

 Gelir Vergisi Kanununun 31’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1000 TL, ikinci derece engelliler için 530 TL, üçüncü derece engelliler için 240 TL olarak tespit edilmiştir.

4.Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar 

Gelir Vergisi Kanununun 47’ nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı,  2018  takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde   7.400 TL, diğer yerlerde 4.900 TL olarak tespit edilmiştir.

5.Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere;

–  1 numaralı bent için 100.000 TL ve 148.000 TL,

–  2 numaralı bent için 49.000 TL,

–  3 numaralı bent için 100.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

6.Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 12.000 TL olarak tespit edilmiştir.

7.Arızi Kazançlara İlişkin istisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 82’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 27.000 TL olarak tespit edilmiştir.

8.Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.800 TL olarak tespit edilmiştir.

9.Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

14.800 TL’ye kadar                                                                                                      % 15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası                                                  % 20

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde                          % 27

120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret                            % 35

gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için29.280 TL), fazlası

10.Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48’inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2018 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2017 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Emtianın Cinsi Büyükşehir Belediye Sınırları
Dışında Kalan Yerlerde
Büyükşehir Belediye Sınırları
İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt 160.000 180.000 200.000 220.000
Şeker – Çay 120.000 160.000 148.000 190.000
Milli Piy. Bileti, HemenKazan, Süper Toto  vb. 120.000 160.000 148.000 190.000
İçki (Bira ve Şarap Hariç) – İspirto– Sigara–Tütün 120.000 160.000 148.000 190.000
Akaryakıt ( LPG hariç ) 180.000 190.000 220.000 260.000


11.2017 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2017 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 14,47’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 11,18’dir. Buna göre, 2017 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%14,47 / %11,18 =) % 129,43 olmaktadır.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2017 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.Bu kapsamda, 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

193 sayılı Kanunun geçici 67’ nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1.1.2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu olmayacaktır.